ผลการตัดสิน

รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

1. กลุ่มงาน งานวิจัยเด่น ประเภท ความนิยมด้านผลงานวิจัยและการนำเสนอ
รางวัล รหัส ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ AO1 พัชราภรณ์ หุ่นดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 AO2 มคมาศ คำเพราะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 AO3 ผัสพร อุยยางกุล
ชมเชย AO4 สรัญญา เตรัตน์
ชมเชย AO5 กมล ยากูล
2. กลุ่มงาน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประเภท ความนิยมด้านผลงานวิจัยและการนำเสนอ
รางวัล รหัส ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ AH1 ฐาปนีย์ ผลดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 AH2 กษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม
รองชนะเลิศอันดับ 2 AH3 พีรพัฒน์ มีความสุข
ชมเชย AH4 รัชพล แย้มกลีบ
ชมเชย AH5 ปลายฟ้า นามไพร
3. กลุ่มงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประเภท ความนิยมด้านผลงานวิจัยและการนำเสนอ
รางวัล รหัส ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ AI1 ปณิตา ธรรมนิธิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 AI2 ลลิตา คุณะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 AI3 ปิยณัฐ เอี่ยมเพ็ง
ชมเชย AI4 บุษรินทร์ ท้วมแก้ว
ชมเชย AI5 พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย
4. กลุ่มงาน วิจัยชั้นแนวหน้า ประเภท ความนิยมด้านผลงานวิจัยและการนำเสนอ
รางวัล รหัส ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ AF1 ชนิกา พึ่งเพียร
รองชนะเลิศอันดับ 1 AF2 ธนารีย์ พานิชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 AF3 พงศธร ซ้ายกลาง
ชมเชย AF4 ไกรวุฒิ วิเศษคำใส
ชมเชย AF5 ขวัญดาว คุณชนะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ช่วงเช้า

ห้อง A กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ อดิเทพ หาญสกล
รองชนะเลิศอันดับ 1 Aung Khine Linn
รองชนะเลิศอันดับ 2 นฤมล ภุมมาพันธุ์
ห้อง B กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล
รองชนะเลิศอันดับ 1 Khanh Dang Minh
รองชนะเลิศอันดับ 2 ธรบดินทร์ ยุระตา
ห้อง C กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ ภคภูมิ สารพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปาล์มริน แดนศิริมา
ห้อง D กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ ปลายฟ้า นามไพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 สรัญญา เตรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 พงศกร สงวนศักดิ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ช่วงบ่าย

ห้อง A กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ ปริญญา สามารถ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ณหทัย ดูแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิริจรรย์ สันตจิตร
ห้อง B กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ พัชราภรณ์ หุ่นดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 วิศรุต จันทร์ปรุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 พจรีย์ กาญจนพิบูลย์
ห้อง C กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ ภรณ์พุทธชาติ โสตะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ปิยธิดา กิตติภรณ์กุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 พิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง
ห้อง D กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
ชนะเลิศ นวรัชต คำสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 กฤตวรรณ สาหร่าย
รองชนะเลิศอันดับ 2 อลิสญาส์ ทอย