วิทยากรปาฐกถาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00-12:30 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Work x Life Integration"
โดย คุณรัชนี จณะวัตร
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจภาคการเงินกับยุคดิจิตอล"
โดย คุณมนตรี ศรไพศาล
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Humanities and Disruptive Technology"
โดย รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-15:00 น.

ห้องย่อย 1 เรื่อง "ภาษา สังคม และคนในยุคดิจิตอล"
โดย ศ.ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องย่อย 2
เรื่อง "Frontier Research for Smart Disruptive Technology" โดย
1. Assoc. Prof. Dr. Ali Zemouche
University of Lorraine, France
เรื่อง "Nonlinear Observer Design with applications to Autonomous and Connected Vehicles: Towards intelligent Estimation Algorithms"
ห้องย่อย 2
2. โดย Dr. Ing. Bernd Wetzel
Technical University of Kaiserslautern, Germany
เรื่อง "Tribology of polymer composites"
ห้องย่อย 3 เรื่อง "Industrial Adaptation for Smart Disruptive Technology" โดย
1. คุณนฤมล ทักษอุดม
บริษัท Hillkoff จำกัด
เรื่อง "HILLKOFF Jumps out of the cups"
ห้องย่อย 3
2. คุณสัญชัย ทองจันทรา
บริษัท Seagate Technology (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง "Industrial AI & Automation"
ห้องย่อย 3
3. คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอ
เรื่อง "The real disruptor for Thailand"