รายละเอียดการจัดงาน

กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

09.00 น.
ลงทะเบียนและเปิดเข้าชมงาน
09.40 - 09.50 น.
การแสดงดนตรีบรรเลงเปิดงาน
09.50 - 10.00 น.
ชมวิดีทัศน์ผลงานวิจัยเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
10.00 - 10.10 น.
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
10.10 - 10.50 น.
กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำ เรื่อง “ Disruptive Technology for World Society ”
โดย คุณเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับทิศทางงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10.50 - 11.00 น.
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพ
11.00 - 11.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Work x Life Integration"
โดย คุณรัชนี จณะวัตร จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
11.30 - 12.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกิจการเงินอนาคตดับ เมื่อเจอ Disruptive Technology หรือไม่ ?"
โดย คุณมนตรี ศรไพศาล จาก บทจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
12.00 - 12.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Humanities and Disruptive Technology"
โดย รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30 - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น.

รับฟังการบรรยายพิเศษ ซึ่งจะมี 2 ห้องย่อย

ห้องบรรยายย่อย 1
"Language, Society, and People in the Digital Era: Persectives and Challenges"
ห้องบรรยายย่อย 2
"Frontier Research for Disruptive Technology" and "Industrial Adaptaion for Disruptive Technology"
13.30 - 15.00 น.
โดย ศ.ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.30 - 14.00 น.​
Assoc. Prof. Dr. Ali Zemouche
จาก University of Lorraine, France
เรื่อง "Nonlinear Observer Design with applications to Autonomous and Connected Vehicles: Towards Intelligent Estimation Algorithms"

14.00 - 14.30 น.​
Dr. Ing. Bernd Wetzel
จาก Technical University of Kaiserslautern, Germany
เรื่อง "Tribology of polymer composites"

14.30 - 14.50 น.​
คุณนฤมล ทักษอุดม
บริษัท Hillkoff จำกัด
เรื่อง "HILLKOFF Jumps out of the cups"

14.50 - 15.10 น.​
คุณสัญชัย ทองจันทรา
บริษัท Seagate Technology (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง "Industrial AI & Automation"

15.10 - 15.30 น.​
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอ
เรื่อง "The real disruptor for Thailand"

15.30 - 15.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.40 - 17.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยของศึกษาแบบโปสเตอร์ จำนวน 211 ผลงาน โดยแบ่งกลุ่มงานวิจัยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 2) กลุ่มงานวิจัยชั้นแนวหน้า 3) กลุ่มงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 ผลงาน
17.30 - 17.40 น.
การแสดงดนตรี
17.40 - 18.00 น.
มอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด

กำหนดการวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

08.30 - 08.50 น.
ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น.
กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
09.00 - 10.00 น.
เสวนาพิเศษจากศิษย์เก่า เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”
รศ.ดร. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
คุณสุชาติ พันธุ์ไพศาล
คุณนักรบ มูลมานัส
10.00 - 12.15 น.
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย (แยกตามสาขา)
12.00 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น.
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย (แยกตามสาขา)
16.30 - 17.30 น.
มอบรางวัล และปิดงาน