ติดต่อสอบถาม

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 278 8200
อีเมล: tsricongress@gmail.com
เว็บไซต์: https://tsricongress2019.com