เกี่ยวกับโครงการ

การประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ สกสว. ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนของ สกสว. อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการประสานงาน ส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นนักวิจัยที่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้ ​(Knowledge-based Innovation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่จะส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเป้าทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณะ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานวิจัยโดดเด่นของผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการจัดสัมมนาและนิทรรศการประชาสัมพันธ์
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดความรู้ในงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
  3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ผู้จัดงาน

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)